Boris Guljaš i Ranko Lamza
Više

O Nama

Naš odvjetnički ured osnovan je početkom 2009. godine kao zajednički odvjetnički ured Boris Guljaš i Ranko Lamza sa sjedištem u Osijeku. Od samog osnivanja, vizija našeg odvjetničkog ureda bila je stvaranje priznatog odvjetničkog ureda na području Republike Hrvatske po svojoj stručnosti i efikasnosti, etičnosti, integritetu i povjerenju klijenata.

Misija našeg odvjetničkog ureda je primjenom stručne izvrsnosti, kreativnosti i najviših etičkih standarda osigurati našim klijentima pravnu pomoć u svakodnevnom poslovanju kako bi minimizirali svoje poslovne rizike te u konačnici povećali učinkovitost i profitabilnost.

Stoga je naš odvjetnički ured vođen svojom vizijom i misijom počeo sa pružanjem usluga „pravnog menadžmenta“ svim oblicima pravnih i fizičkih osoba prisutnih na tržištu, od malih poduzetnika, obrta i obiteljskih gospodarstava do europskih institucija, investicijskih fondova i dioničkih društava.

Područje „pravnog menadžmenta“ sukladno našoj viziji podrazumijeva pružanje pravnih usluga u svim djelatnostima i svakodnevnom poslovanju, odnosno vođenje i savjetovanje u svim pravnim poslovima gospodarskog poslovanja društva. Naime, cilj našeg ureda je pružanje pravne zaštite u obavljanju gospodarskih djelatnosti, odnosno poduzimanje svih pravnih koraka u sprečavanju nastanka pravnog problema.

Pobliže određeno, pružanje usluga pravnog menedžmenta od strane našeg odvjetničkog ureda podrazumijeva pružanje pravnih usluga u slijedećim granama prava: trgovačko pravo, pravo društava, radno pravo, javna nabava, stvarno pravo i pravo građenja, imovinsko pravni odnosi, ovršno pravo i naplata potraživanja, intelektualno vlasništvo i zaštita intelektualnog vlasništva, upravno pravo, službenički odnosi i javne službe, zastupanje u svim vrstama sudskih, upravnih i drugih postupaka pred nadležnim sudovima ili tijelima na području Republike Hrvatske.

Naš odvjetnički ured posvećuje posebnu pažnju kvaliteti i efikasnosti u pružanju usluga te stoga koristi i usluge vanjskih suradnika koji su pri tome jedni od najpriznatijih stručnjaka u određenom polju prava. Sve to su naši klijenti prepoznali te omogućili rast i razvoj našeg ureda. Danas, naš odvjetnički ured ima registrirane urede u Zagrebu i Osijeku te kontinuirano pruža pravne usluge na području grada Zagreba, Zagrebačke, Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Primorsko-goranske, Istarske i Zadarske županije. Odnosno, po potrebi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Ovim putem napominjemo kako su navedene grane prava okvirno naznačene. Ukoliko imate kakvih pitanja slobodno nas kontaktirajte na navedene kontakt podatke. Naš odvjetnički ured stoji Vam na usluzi.

Usluge

Naš odvjetnički ured pruža najširi spektar pravnih usluga iz područja trgovačkog prava i prava društava, radnog prava, javne nabave, stvarnog prava, ovršnog, upravnog prava, službeničkih odnosa, intelektualnog vlasništva te drugih grana prava. Posebno izdvajamo usluge vezane uz slijedeće grane prava:

Trgovačko pravo i pravo društava

• Savjetovanje pri izradi i sastavljanje pravnih akata za osnivanje trgovačkih društava;
• Savjetovanje pri izradi i sastavljanje akata u postupcima statusnih promjena društava;
• Savjetovanje i priprema svih akata potrebnih za održavanje sjednica tijela pravnih osoba;
• Savjetovanje pri izradi i sastavljanje akata potrebnih za preoblikovanje trgovačkih društava;
• Savjetovanje pri izradi i sastavljanje akata za prijenos i stjecanje poslovnih udjela društava;
• Savjetovanje pri izradi i sastavljanje akata u postupcima smanjenja i povećanja temeljnog kapitala;
• Savjetovanje pri izradi i sastavljanje akata u postupku osnivanja podružnica i predstavništva;
• Savjetovanje pri izradi i sastavljanje akata u postupcima likvidacije i stečaja trgovačkog društva;
• Savjetovanje pri izradi i sastavljanje akata u postupcima predstečajne nagodbe;
• Savjetovanje i zastupanje u navedenim postupcima pred nadležnim tijelima;
• Zastupanje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova;

Radno pravo

• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija pravnih akata potrebnih za upravljanje ljudskim potencijalima: Pravilnika o radu, sistematizacije radnih mjesta, pravilnika o plaćama, klasifikacije radnih mjesta, etičkih kodeksa i sl;
• Savjetovanje pri pripremi, sastavljanje i revizija pravnih akata potrebnih za zasnivanje i prestanak radnog odnosa;
• Savjetovanje pri pripremi i vođenje kolektivnih pregovora;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija menadžerskih ugovora;
• Zastupanje u radnim sporovima;

Javna nabava

• Savjetovanja naručitelja kod provođenja postupaka javne nabave;
• Savjetovanja ponuditelja kao sudionika u nadmetanju na tržištu javne nabave;
• Savjetovanja kod provođenja posebnih postupaka javne nabave (NOJN);
• praćenja izvršenja EU projekata;
• Savjetovanje i zastupanje u postupcima javnih natječaja za zadobivanje dozvola i koncesija;
• Zastupanje u postupcima povodom žalbi i izvanrednih pravnih lijekova pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave, Upravnim sudom i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske;

Zemljišno-knjižno pravo

• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija ugovora o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnina;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija ugovora o izvođenju radova i gradnji;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija ugovora o javnom privatnom partnerstvu;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija ugovora o projektiranju;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija ugovora o zasnivanju stvarnih služnosti i tereta na nekretninama;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija suvlasničkih ugovora;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija ugovora o diobi suvlasničke zajednice;
• Zastupanje u vlasničkim i drugim stvarnopravnim sporovima;

Ovršno pravo i naplata potraživanja

• Revizija akata temeljem kojih se vrši naplata potraživanja;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija ugovora o osiguranju novčanih tražbina;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija obavijesti i opomena krajnjih dužnika;
• Savjetovanje i zastupanje u sudskim i izvansudskim ovršnim postupcima;
• Ovrhe na računima, nekretninama, udjelima i drugoj imovini;
• Naplata potraživanja;

Upravno pravo

• Savjetovanje u primjeni metodoloških i nomotehničkih standarda pri izradi svih vrsta propisa;
• Savjetovanje pri izradi, sastavljanje i revizija Zakona, Uredbi, Pravilnika, Odluka, Rješenja i drugih akata;
• Zastupanje u upravnim postupcima;
• Zastupanje u upravnim sporovima;

Službenički odnosi

• Savjetovanje i zastupanje u primjeni i ostvarivanju prava temeljenih na Zakonu o državnim službenicima i namještenicima i kolektivnim ugovorima;
• Savjetovanje i zastupanje u primjeni i ostvarivanju prava temeljenih na Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i kolektivnim ugovorima;
• Savjetovanje i zastupanje u primjeni i ostvarivanju prava temeljenih na Zakonu o radu i kolektivnim ugovorima u javnim službama;

Intelektualno vlasništvo

• Savjetovanje i zastupanje u postupcima zbog povrede prava intelektualnog vlasništva
• Savjetovanje u postupcima prijave prava intelektualnog vlasništva
• Sastavljanje ugovora o iskorištavanja prava intelektualnog vlasništva
• Savjetovanje i zastupanje u postupcima prijenosa (prodaje) prava intelektualnog vlasništva

Zastupanje pred nadležnim tijelima

• Trgovački sporovi
• Radni sporovi
• Upravni sporovi
• Upravni postupci
• Sporovi o stvarnim pravima na nekretninama
• Postupci radi iseljenja
• Sporovi oko naknade šteta
• Ostavinski postupci
• Obiteljskopravni postupci
• Sporovi oko izvršenja obveznopravnih ugovora
• Naknada šteta
• Stečajni postupci

Zastupanje pred nadležnim tijelima

• Trgovački sporovi
• Radni sporovi
• Upravni sporovi
• Upravni postupci
• Sporovi o stvarnim pravima na nekretninama
• Postupci radi iseljenja
• Sporovi oko naknade šteta
• Ostavinski postupci
• Obiteljskopravni postupci
• Sporovi oko izvršenja obveznopravnih ugovora
• Naknada šteta
• Stečajni postupci

Naš Tim

Boris Guljaš

Odvjetnik / partner

OBRAZOVANJE:

2008. Pravosudni ispit
2005. Pravni fakultet, Osijek
2002. Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Geneve

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2009. – danas; odvjetnik / partner; Zajednički odvjetnički ured
2005. - 2009. odvjetnički vježbenik; odvjetnik Damir Zagoršćak

GLAVNA PODRUČJA RADA :

Trgovačko pravo i pravo društava
Radno pravo
Javna nabava
Stvarno pravo
Zastupanje u postupcima

JEZICI :

Hrvatski i engleski

KONTAKT :

Telefon: + 385 31 206 055
Fax: + 385 31 214 096
Mobitel:+ 385 91 561 9420
e-mail: ured@guljas-lamza.hr

Ranko Lamza

Odvjetnik / partner

OBRAZOVANJE:

2009. Pravosudni ispit
2004. Pravni fakultet, Osijek
2002. Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, Geneve

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2017. – danas; odvjetnik / partner; zajednički odvjetnički ured Boris Guljaš i Ranko Lamza
2012.- 2016. pomoćnik ministra; Ministarstvo uprave RH
2009. – 2012. odvjetnik / partner; zajednički odvjetnički ured Boris Guljaš i Ranko Lamza
2006. – 2009. odvjetnički vježbenik; zajednički odvjetnički ured Gordana Pope i Natalija Vlainić
2004. - 2006. odvjetnički vježbenik; Vukmir i suradnici jtd.

GLAVNA PODRUČJA RADA :

Radno pravo
Zemljišno-knjižno pravo
Upravno pravo
Službenički odnosi
Ovršno pravo
Intelektualno vlasništvo
Zastupanje u postupcima

JEZICI :

Hrvatski, engleski, francuski

KONTAKT :

Telefon: + 385 31 206 055
Fax: + 385 31 214 096
e-mail: ured@guljas-lamza.hr

Pamela Havidić

Odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom

OBRAZOVANJE:

2014. Pravosudni ispit
2007. Pravni fakultet, Osijek

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2012. – danas; odvjetnički vježbenik; zajednički odvjetnički ured Boris Guljaš i Ranko Lamza
2009. – 2011. odvjetnički vježbenik; zajednički odvjetnički ured Boris Guljaš i Ranko Lamza

GLAVNA PODRUČJA RADA :

Ovršno pravo i naplata potraživanja
Upravno pravo
Zemljišno-knjižno pravo
Intelektualno vlasništvo
Zastupanje u postupcima

JEZICI :

Hrvatski i engleski

KONTAKT :

Telefon: + 385 31 206 055
Mobitel: + 385 91 242 2010
Fax: + 385 31 214 096
e-mail: ured@guljas-lamza.hr

Jakša Horvat

Odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom

OBRAZOVANJE:

2017. Pravosudni ispit
2013. Pravni fakultet, Osijek

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2014. – danas; odvjetnički vježbenik; zajednički odvjetnički ured Boris Guljaš i Ranko Lamza

GLAVNA PODRUČJA RADA :

Trgovačko pravo i pravo društava
Zemljišno-knjižno pravo
Ovršno pravo i naplata potraživanja
Zastupanje u postupcima

JEZICI :

Hrvatski i engleski

KONTAKT :

Telefon: + 385 31 206 055
Mobitel: + 385 91 242 2010
Fax: + 385 31 214 096
e-mail: ured@guljas-lamza.hr

Elvira Zohil

Odvjetnički vježbenik s položenim pravosudnim ispitom

OBRAZOVANJE:

2017. Pravosudni ispit
2009. Pravni fakultet, Osijek

PROFESIONALNO ISKUSTVO:

2011. – 2013. Vodogradnja Osijek d.d. pravnik
2014. – danas; odvjetnički vježbenik; zajednički odvjetnički ured Boris Guljaš i Ranko Lamza

GLAVNA PODRUČJA RADA :

Radno pravo
Zemljišno-knjižno pravo
Ovršno pravo i naplata potraživanja

JEZICI :

Hrvatski, engleski, talijanski i njemački

KONTAKT :

Telefon: + 385 31 206 055
Mobitel: + 385 91 242 2010
Fax: + 385 31 214 096
e-mail: ured@guljas-lamza.hr
Kontaktirajte nas

Ured Osijek

Adresa: Europska avenija 22

Telefon: +385 31 206 055

Fax: +385 31 214 096

Email: ured@guljas-lamza.hr

Radno vrijeme: 08:00-16:00

Pisarnica Zagreb

Adresa: Ulica grada Vukovara 271 kat 5

Telefon: +385 31 206 055

Fax: +385 31 214 096

Email: ured@guljas-lamza.hr

Radno vrijeme: 09:00-17:00